ตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาการรักษา
-
เวลาพักฟื้น
-
ระยะเวลาของผลลัพธ์
-
ราคา
Starting from 4,500 THB (Prices vary based on the type of check-up)

Health Checkup

การตรวจสุขภาพ เริ่มต้นที่ 4,500 บาท และแตกต่างกันไปในแต่ละการตรวจ

  • Basic Panel.      4,500 THB

การตรวจเลือดที่นิยมทํากันทั่วไป ได้แก่

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) 

เป็นวิธีที่ใช้นํามาใช้ตรวจเลือดบ่อยและเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจเช็คสุขภาพทั่วไป ซึ่งจะช่วยค้นหาโรคหรือความผิดปกติในเบื้องต้นได้ เช่น การติดเชื้อ โรคโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือด หรือความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจด้วยวิธีนี้จะตรวจดูความผิดปกติของเลือด ทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ฮีมาโทคริต ฮีโมโกลบิน

การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry Tests/The Basic Metabolic Panel: BMP) 

เป็นการ ทดสอบสารเคมีในเลือดที่ตรวจได้จากพลาสม่า ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลการทํางานของกล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ รวมถึงค่าเกลือแร่ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งการทดสอบสารเคมีในเลือดบางชนิดจําเป็นต้องอดอาหาร ก่อนการตรวจ เช่น การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด

การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood Enzyme Tests) 

เป็นการตรวจดูการทํางานของเอนไซม์ในเลือดที่ควบคุม ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกาย แต่การตรวจวิธีนี้มักจะเน้นตรวจหาอาการหัวใจวายและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยดูการทํางานของเอนไซม์ในเลือด โดยเฉพาะโทรโปนิน (Troponin) ครีเอทีน (Creatine) ไคเนส (CK)

การตรวจประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ (Blood Tests to Assess Heart Disease Risk) 

เป็นการตรวจไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ที่มีหน้าที่เป็นตัวนําคลอเรสเตอรอลสลายตัวในเลือด เช่น คลอเรสเตอรอลรวม คลอเรสเตอรอลชนิดเลวหรือ LDL (Low Density Lipoprotein) คลอเรสเตอรอลชนิดดีหรือระดับ HDL (High Density Lipoprotein) หรือไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) จึงทําให้ทราบได้ถึงความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Coronary Heart Disease: CHD) มากน้อยเท่าใด

การตรวจหาลิ่มเลือด (Blood Clotting Tests/Coagulation) 

เป็นการตรวจดูโปรตีนในเลือดที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด ผลการตรวจที่ผิดปกติอาจบ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงในการตกเลือด ภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก และตรวจหาภาวะที่มีการเกิดลิ่มเลือดง่ายกว่าปกติ ซึ่งการตรวจชนิดนี้มักใช้ในการติดตามผลการใช้ยาที่ช่วยลด ความเสี่ยงของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด้วย

การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Serology)

เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอาการภูมิคุ้มกันหรือ แอนติบอดี (Antibody) ที่สร้างขึ้นในเลือดเมื่อได้รับเชื้อหรือสิ่งปลกปลอมภายนอกร่างกายที่ทําให้กิดอาการป่วย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ

การตรวจและควบคุมระดับยาในเลือด (Therapeutic Drug Levels) 

เป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูระดับและปริมาณยาที่ใช้รักษาโรคที่พบในเลือดว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการใช้ยาในการรักษาได้ดีขึ้น

การตรวจหมู่เลือด (Blood Type Tests)

เป็นการทดสอบความเข้ากันได้และความเหมาะสมของเลือดก่อนการ ให้เลือดแก่ผู้อื่น (Blood Transfusion) โดยดูจากแอนติบอดีที่ปรากฏบนผิวเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีลักษณะจําเพาะใน แต่ละหมู่เลือดและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การตรวจหาหมู้เลือดที่สำคัญ ได้แก่ หมู่เลือดระบบเอบีโอ (ABO) และหมู่เลือดระบบอาร์เอช (Rh)

  • Advanced Hormone Panel.   9,900 THB

การตรวจวัดระดับปริมาณฮอร์โมนในกระแสเลือดที่เดี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนสืบพันธุ์ ฮอร์โมนของต่มไทรอยด์ ฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง

  • 216 Food Intolerance Panel.  18,000 THB

การตรวจหาโรคภูมิแพ้อาหารแฝง 216 ชนิด จะครอบคลุมอาหารที่เรารับประทานประจำเพื่อสะท้อนว่าร่างกายแพ้อาหารชนิดใด รายงานผลการตรวจออกมาเป็นระดับการแพ้ต่ออาหารแต่ละรายการได้มากถึง 5 ระดับ

ให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทดแทนได้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงจากภัยแฝงต่างๆ ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภูมิแพ้อาหารแฝงคืออะไร

     ภูมิแพ้อาหารแฝงหรือ ภูมิแพ้อาหารแฝงชนิด IgG เป็นโรคภูมิแพ้ประเภท 3 หรือเรียกอีกชื่อว่า Delayed Food Allergy ซึ่งไม่แสดงอาการแพ้ในทันที มักพบอาการหลังรับประทานอาหารไปแล้วเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันโดยแตกต่างจากภูมิแพ้อาหารที่เรารู้จักกันทั่วไป 

ที่เป็นภูมิแพ้อาหารชนิด IgE โรคภูมิแพ้ประเภท 1 หรือชนิด Immediate Food Allergy ซึ่งมีอาการแพ้ทันที

อาหารที่ทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้แฝงชนิด IgG

- ผลิตภัณฑ์จากไข่ 

- ผลิตภัณฑ์จากนม 

- ผัก ผลไม้ 

- เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

- สมุนไพร เครื่องเทศและเครื่องปรุง

เราจะทราบได้อย่างไรว่าแพ้อาหารชนิดไหนบ้าง ?

     โดยปกติแล้วการหลีกเลี่ยงอาหารที่สงสัยว่าแพ้ เป็นสิ่งที่สามารถบอกถึงสาเหตุของการแพ้อาหารต่างๆ ได้ดีที่สุด

(Food Challenge Test) แต่ต้องใช้เวลาในการงดอาหารนานถึง 2 สัปดาห์ - 6 เดือน เพื่อสังเกตอาการแพ้ว่าหายไปหรือ

ดีขึ้นหลังจากงดรับประทานอาหารชนิดนั้นๆ แต่ปัจจุบันการเจาะเลือดตรวจหาภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงก็เป็นอีกหนึ่ง

วิธีที่สามารถบอกถึงการแพ้อาหารได้เช่นกัน ซึ่งการตรวจในปัจจุบันใช้เลือดปริมาณน้อยมากและสามารถ

เลือกตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงได้มากที่สุดถึง 216 ชนิด

Anti-Aging Consultant

Reference 

https://mwi.anamai.moph.go.th/th/person-knowledge/download?id=81295&mid=36257&mkey=m_document&lang=th&did=26080#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99,%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81 

https://www.bangkoklab.com/TH/promotion/64#:~:text=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-,Food%20Intolerance%20Test%20216%20allergens,%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95

ขั้นตอนการรักษา

No items found.

รีวิวจากลูกค้าของเรา

มั่นใจด้วยรีวิวจากลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราคิดอย่างไร

จริงใจ อบอุ่น และปลอดภัย

5.0
“บรรยากาศอบอุ่น สะอาด ตกแต่งเรียบร้อย เพิ่งไปฉีด Botox ครั้งแรกในรอบ 5 ปี คุณหมอมีประสบการณ์และจริงใจมาก จะกลับมาอีกแน่นอน!”
-
Chitnarong Visessompark
5.0
"พนักงานอบอุ่นเป็นกันเองมาก คุณหมอมืออาชีพ รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ไม่เหมือนคลินิกผิวหนังอื่นๆ"
-
Bobby Srisawas
5.0
“คลินิกอยู่ในทำเลที่สะดวกมาก ได้รับการต้อนรับอย่างดีทันทีที่มาถึง สภาพแวดล้อมสะอาดมาก ขอขอบคุณและแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอปรางค์ปราที่ทำงานดีเยี่ยม และรู้สึกขอบคุณสำหรับความเป็นมืออาชีพและความจริงใจของคุณหมอที่นี่ค่ะ”
-
Kusang Chung

วางแผนการดูแลผิวของคุณกับเราวันนี้